This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 351

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ за трансплантация.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.6.1. от Решение №261/26.02.2009 г. на Общински съвет – Лясковец и молба с вх.№ 205/07.08.2009 г. от Йордан Иванов Иванов.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 500 лева на Йордан Иванов Иванов с ЕГН №7410101628, от гр.Лясковец, ул. „Димо Минев” № 15 за трансплантация на бъбрек в чужбина, като средствата се преведат в банка „ДСК” по сметка №0000000017238286, IBAN BG25STSA93000017238286.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |