This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 347

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности, по проект „Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” – гр.Лясковец”.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие по Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |