This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 344

ОТНОСНО: Предложение за спонсориране от Община Лясковец, издаване на сборник със статии на Моско Москов.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение с вх.№ 196/23.07.2009г. от Регионална народна библиотека „П.Р.Славейков” - В.Търново.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Община Лясковец да спонсорира Регионална народна библиотека „П.Р.Славейков” - В.Търново за издаване сборник със статии на Моско Москов със средства за 50 броя от книгата, които да бъдат предоставени на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |