This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 326

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх.№ ОС-2098/18.05.2009 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир – Водоеми – 2 броя в землището на гр.Лясковец, при първоначален месечен наем в размер на 22.40 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Язовирът представлява поземлен имот № 000548 с площ 7.298 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 58/28.12.2000 г.

2.Възлага на кмета на Общината да организира и проведе процедурата по отдаването под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |