This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 325

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец по следния начин:

1.В чл.5 се добавя нова алинея 4 със следното съдържание:

„(4) Забранява се движението по уличната мрежа в населените места на общината, на моторни превозни средства с неизправни шумозаглушители, форсирането, предизвикването на шум, независимо от произхода му, както и извършването на маневри от водачите, застрашаващи живота и здравето на гражданите.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |