This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 320

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2009 година, както следва:


МЕСЕЦ ЮЛИ

1.Информация за изпълнение бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2009 година.
2.Отчет за работата на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2009 година.
3.Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената жътвена кампания в община Лясковец.
4.Управление и разпореждане с общинско имущество.
5.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2009 година.
6.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2009 година.
7.Доклад на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД гр.Лясковец.
8.Доклад на ликвидатора на „БКС” ЕООД гр.Лясковец.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1.Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2009/2010 година в Община Лясковец.
2.Доклад на временната комисия по архитектура за проблемите във връзка с неудачни строителни решения.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Отчет по изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.Одобряване на Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2010 година.
2.Информация за приватизационните сделки през последните години, изпълнение на сключените договори и спазване на сроковете.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество
4.Отчет по изпълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон.
2.Отчет за състоянието на спорта и изпълнение програмата за развитието му.
3.Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.
4.Управление и разпореждане с общинско имущество.
5.Разглеждане дейността на пенсионерските клубове – състояние, проблеми и перспективи.
6.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за третото тримесечие на 2009 година.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1.Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
2.Отчет по изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Информация за изпълнение на инвестиционната програма на Община Лясковец за 2009 година.
5.Отчет за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност – предприети мерки от Община Лясковец.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2010 година.
2.Приемане на план-сметка за такса ТБО, съгласно чл.66 от ЗМДТ.
3.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.
4.Календар на културните прояви за 2010 година.
5.Управление и разпореждане с общинско имущество.
6.Отчет за изпълнение на плана за продажби по ЗОС и ЗПСК.
7.Отчет за изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.
8.Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
9.Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |