This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 319

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали баща и дъщеря от гр.Лясковец, ул. „Трети март” №3, Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.6.1. от Решение №261/26.02.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се предостави еднократна помощ в размер на 500 лева на семейството на трагично загиналите при нещастен случай:

–Георги Антонов Георгиев – ЕГН 4309261404;
–Деница Георгиева Георгиева – ЕГН 7508131414.

Помощта да бъде изплатена на Антония Георгиева Георгиева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |