This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 312

ОТНОСНО: Молба от Културно-просветно сдружение „Св.св. Петър и Павел” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор с Културно-просветно сдружение „Св.св. Петър и Павел” гр.Лясковец за отдаване под наем на помещение за клуб в къща (общинска собственост) на ул. „Никола Козлев” №70, ет.2 в гр.Лясковец, за срок – до започване реализацията на проекта на Община Лясковец по програма, финансирана от ЕС, с наемна цена – не по-ниска от определената по реда на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.

2. Разходите, свързани с ползване на помещението са за сметка на наемателя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |