This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 311

ОТНОСНО: Допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема допълнение в разчета за капиталови разходи от фонд „Приватизация” за:

- Кметство с. Драгижево – обект „Направа отводнителен канал и отводнителна решетка по ул. „Сидер войвода” + 13 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |