This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 310

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1, от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси:
§ 1. Създава чл.51 г. (1) За ползване на материалната база на стадиона в гр.Лясковец от спортни клубове и организации със седалище извън територията на общината се заплаща такса – за 1 мероприятие – 100 лева.

(2) Молбите за ползване на базата се подават до кмета на Община Лясковец в информационния център.

(3) Таксата се внася при подаване на молбата.

(4) Освобождават се от такса звената на бюджетна издръжка, спортни клубове и организации с регистрация на територията на общината, както и мероприятия с благотворителна цел.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |