This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 303

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя текста на чл.11, ал.3 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

(3) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни до го придружават на обществени места след 20,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

2.Изменя текста на чл.11, ал.4 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

(4) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |