This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 300

ОТНОСНО: Предложение от Общински младежки съвет при СОУ „Максим Райкович”, гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема предложенията на Общински младежки съвет при СОУ „Максим Райкович”, гр.Лясковец във връзка с благоустройството на града, както следва:

-В централния парк на град Лясковец да бъде изградена детска площадка;

-В региона на Лесопарка да бъде изградена безопасна зона за пешеходци, която да осигурява безпрепятствено и необременено от превозни средства, движение на граждани;

-Тържествено отбелязване на детския празник – 1 юни.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |