This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 298

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх.№ ОС-1485/07.04.2009 година на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Джамова чешма” в землището на гр.Лясковец, при първоначален месечен наем в размер на 37.36 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Язовирът представлява поземлен имот № 000635, с площ 12.170 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 54/03.10.2000 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурата по отдаването под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |