This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 292

ОТНОСНО: Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2008 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 година на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл.31, ал.2 от Закона за регионалното развитие, чл.40 и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |