This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 288

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.6 от Закона за опазване на околната среда и чл.18 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г., като създава нов чл.37 а със следното съдържание:

Чл.37 а. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

(1)Производителите и вносителите, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл.11, чл.12 и чл.15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, чрез колективна система по смисъла на чл.11, ал.4, т.2 от Закона за управление на отпадъците.

(2)Колективната система по ал.1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІV от Закона за управление на отпадъците.

(3)Производителите и вносителите, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване, сключили договор с организация по оползотворяване по ал.2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |