This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 281

ОТНОСНО: Приемане годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост, за 2009 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец извършване на последващите, съгласно закон действия.


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2009 г.

(приета с Решение № 281 от 26.03.2009 г. от Общински съвет-Лясковец)

І. Продажба
1.Незастроен УПИ ІІІ – за производствено-складови дейности (ПСД), в кв.132 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №656/09.12.2008 г.

2.Незастроен УПИ І – за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №369/27.12.1999 г.

3.Незастроен УПИ ІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №370/27.12.1999 г.

4.Незастроен УПИ ІІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №371/27.12.1999 г.

5.Незастроен УПИ ХІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №264/10.06.1997 г.

6.Незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №376/27.12.1999 г.

7.Незастроен УПИ І, в кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС (частна) №409/28.10.2002 г.

8.Незастроен УПИ ІІ, в кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС (частна)№ 410/28.10.2002 г.

9.Незастроен УПИ ХХХV – общински, в кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №501/14.06.2004 г.

10.Земеделска земя – нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр.Лясковец, поземлен имот №239001, местност „Вачева кория”, ІІІ категория, описана в АОС (частна) №605/25.06.2007 г.

11.Земеделска земя – нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с.Драгижево, поземлен имот №223004, местност „Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС (частна) №518/16.12.2004 г.


ІІ. Отстъпване право на строеж

1.Незастроен УПИ ХХVІІ - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №307/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

2.Незастроен УПИ ХХVІ - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №308/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

3.Незастроен УПИ ХХV - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №309/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

4.Незастроен УПИ ХХІV - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №310/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

5.Незастроен УПИ ХХVІІІ - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №306/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

6.Застроен УПИ ХХІХ - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №305/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).

7.Незастроен УПИ ХХХ - за жилищно строителство, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС (частна) №304/12.11.1997 г. (открито е провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост, с Решение №569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).


ІІІ. Под наем
1.Бивше клубно помещение, находящо се в УПИ ХV, в кв.13 по ПУП на с.Джулюница, подробно описан в АОС (частна) № 7/25.11.1996г.
2.Ветеринарна лечебница, находяща се в УПИ І-193, в кв.29 по ПУП на с.Джулюница, подробно описана в АОС (частна) № 523/20.01.2005 г.
3.Общински помещения, находящи се в Автоспирка в с.Добри дял, УПИ І, в кв.19 по ПУП на с.Добри дял, подробно описани в АОС (частна) № 361/25.10.1999 г.

Общ размер на очакваните приходи от продажби – 100 000 лева.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост, за 2009 година на Община Лясковец, е приета от Общински съвет – Лясковец по предложение на кмета на Общината с Решение № 281 от 26.03.2009 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |