This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 279

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.4, ал.1 и съгласно Приложение №5 към чл.2, ал.4 от Постановление на Министерски съвет № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.4, ал.1 и съгласно Приложение №5 към чл.2, ал.4 от Постановление на Министерски съвет № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, общинският съвет определя основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД, считано от 01.01.2009 г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец 1462 лева.

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 778 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 713 лева.

4. Димитър Василев Димитров – кмет на с.Добри дял 713 лева.

5. Илия Василев Илиев – кмет на с.Драгижево 694 лева.

6. Стефан Иванов Драгански – кмет на с.Мерданя 694 лева.

ІІ. На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 01.01.2009г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет–Лясковец – Петър Иванов Славчев в размер на 90% от основното възнаграждение на кмета на Общината – 1 316 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |