This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 278

ОТНОСНО: Приемане план-сметка за Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Наредбата на Общинския съвет по чл.9 а от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва Приложение № 5 към Решение № 261/26.02.2009 г. на Общински съвет-Лясковец:

1.Приема план-сметка за изразходване на средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините в размер на 220 000 лева, както следва:

-за подготовка на проекти на Община Лясковец за 2009 година в размер на 168 000 лева;

- за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” към финансов механизъм на Европейско икономическо пространство през 2009 година в размер на 52 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |