This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 276

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1.Текстът на чл.20. става ал.1 и се допълва, както следва: Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в три постоянни комисии на общински съвет, създадени по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. В чл.20. се създава нова ал.2, както следва: Общински съветник може да бъде избиран и в състава на други комисии, извън комисиите по ал.1, създадени по реда на друг закон или подзаконов акт.

3. Изменя чл.50, т.5, която влиза в сила от 01.03.2009 г., както следва: За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чиито размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците.

4. Изменя чл.50, т.5.1., която влиза в сила от 01.03.2009 г., както следва: Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец – 50 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация-Лясковец за последния месец от предходното тримесечие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |