This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 274

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 255/29.01.2009 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на следните обекти – общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-общински, с площ 966 кв.м, в кв.18 А по Подробен устройствен план (ПУП) на с.Козаревец, общ.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 409/28.10.2002 г., с начална тръжна цена 10 440 лева и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена – 1 044.00 лева.
1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-общински, с площ 965 кв.м, в кв.18 А по Подробен устройствен план (ПУП) на с.Козаревец, общ.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 410/28.10.2002 г., с начална тръжна цена 10 428 лева и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена – 1 042.80 лева.

2. Публичният търг да се проведе в салона на сградата на Община Лясковец, находяща се в гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, на 31.03.2009 г., както следва:

- от 09.00 часа – за обекта по точка 1.1.

- от 10.00 часа – за обекта по точка 1.2.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарни оценки за обектите са, както следва: по точка 1.1. е в размер на 80.00 лева; по точка 1.2. е в размер на 80.00 лева, да се заплатят в касата на Общината. Такса „Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за всеки от обектите тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки обект.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие до 17.00 часа на 30.03.2009 г.

7. Депозитът се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 08.04.2009 г. в същия час, на същото място, при същите условия за всеки от обектите.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17.00 часа на 07.04.2009 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |