This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 265

ОТНОСНО: Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ. бр.10/06.02.2009 г.) и чл.48 а, ал.2 (отм.) от Закона за допитване до народа.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от общината и държавен поземлен фонд за общо ползване на земеделски производители – животновъди.

ІІ. В зависимост от наличността и в съответствие с условия за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние се определя размери на наемната площ, както следва:

-на глава едър рогат добитък и еднокопитни – до 10 дка;

-на глава дребен рогат добитък – до 4 дка.

ІІІ. При ползване на мерите и пасищата, Общината и ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:

1.Да не променят предназначението им;
2.Да не използват земите за неземеделски нужди;
3.Да не ги разорават;
4.Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти;
5.Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др.отпадъци;
6.Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7.Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8.Пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки.

ІV. Желаещите земеделски производители – животновъди, подават заявления до кмета на Община Лясковец в срока до 17.00 часа на 10.03.2009 година, като определянето на площите за отдаване под наем се извършва в зависимост от броя на животните и след приемане на всички заявления.

V. Възлага на кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на мерите и пасищата, определени по списък, съгласуван с Общинска служба “Земеделие” гр.Лясковец, въз основа на подадените заявления и след получаване на становище от кмета на съответното населено място. Договорите за отдаване под наем на мерите и пасищата да бъдат сключени за срок от една година при наемна цена в размер на 1 (един) лев на декар.

VІ. Пасища и мери, стопанисвани от общината, за които не се сключат договори остават за общо ползване на жителите на съответното населено място.

VІІ. Общинска администрация да предвиди в договорите клауза за санкция на некоректни ползватели на мери и пасища, както и да не сключва договори с некоректни ползватели от предходна година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |