This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 264

ОТНОСНО: Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.42, ал.1 и ал.2, и чл.43 от Закона за защита при бедствия.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя численост на доброволното формирование за защита при бедствия – 15 доброволци, съгласно Приложение 4 към т.3 от Решение на Министерския съвет № 29/23.01.2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |