This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 261

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №27/09.02.2009 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, Решение № 29/23.01.2009 г. на Министерски съвет и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2009 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

А. По приходите – 5 758 029 лева, в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.

1.1. приходи с държавен характер - 3 408 574 лева
1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ - 3 194 488 лева
1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - -
1.1.3. преходен остатък – разпределен съгласно
Решение № 241/29.01.2009 г.
на Общински съвет-Лясковец - 208 833 лева
по функции и дейности, както следва:
Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 2 331 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” 32 366 лева
Дейност 284 “Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и аварии” 72 448 лева

Функция 03 “Образование”
Дейност 311 “ЦДГ” 1 554 лева
Дейност 322 “Общообразователни училища” 65 133 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” 1 464 лева
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” 2 574 лева

Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 “Център за социална рехабилитация и интеграция”
16 488 лева
Дейност 559 “Други дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост” 148 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 “Спорт за всички” 6 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” 2 321 лева

За капиталови разходи в делегирани от държавата дейности 12 000 лева

1.1.4. собствени приходи - 5 253 лева

1.2. приходи с общински характер - 2 349 455 лева
1.2.1. данъчни приходи - 432 000 лева
1.2.2. неданъчни приходи - 872 277 лева
в това число просрочени вземания - 8 291 лева
1.2.3. обща изравнителна субсидия
и др. трансфери - 630 800 лева
1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 215 000 лева
1.2.5. преходен остатък - 331 085 лева
1.2.6. задължения по финансов лизинг - - 119 707 лева
1.2.7. погасени заеми - - 12 000 лева

Б. По разходите - 5 758 029 лева, съгласно Приложение 2.
- държавни дейности - 3 408 574 лева
в т.ч. резерв - 319 449 лева
- общински дейности - 2 282 553 лева
в т.ч. резерв - 124 580 лева
- дофинансиране - 66 902 лева

1.3. Разпределен по функции: 5 758 029
- Функция “Общи държавни служби” 890 520
в т.ч просрочени задължения 16 706
- дофинансиране 66 902

- Функция “Отбрана и сигурност” 193 152
в т.ч просрочени задължения 70

- Функция “Образование” 2 167303
в т.ч просрочени задължения 27 835

- Функция “Здравеопазване” 328 604
в т.ч просрочени задължения 4 314

- Функция “Социално осигуряване и грижи” 248 741
в т.ч просрочени задължения 2 149

- Функция “Жилищно строителство и БКС” 1 021 534
в т.ч просрочени задължения 24 321

- Функция “Почивно, култура и религ. дело” 199 860
в т.ч просрочени задължения 1 134

- Функция “Икономически дейности и услуги” 179 877
в т.ч просрочени задължения 28

- Функция IХ “Други” – лихви 17 507
- Резерв 444 029

2. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година – разходи за Капитални вложения за 2009 г. 536 460 лева, както следва: целева субсидия за капиталови разходи общо 215 000 лева, в т.ч. резерв 21 500 лева, за основен ремонт 1 360 лева, основен ремонт в Кметство Мерданя 10 000 лева и основен ремонт общински път Драгижево-Церова кория – 10 140 лева; преходен остатък от 2008 година за държавни дейности – 82 575 лева и местни дейности – 180 885 лева – общо – 263 460 лева и собствени средства 58 000 лева, съгласно Приложение № 5.

3. Определя (съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от Закона за общинския дълг):

3.1. Максималния размер на новия общински дълг
от Фонд “ФЛАГ”, съгласно чл.42, ал.11 от ЗБРБ за 2009 г. – 5 000 000 лева.
3.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 5 136 483 лева.

3.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница - 119 707 лева
- лихви - 17 507 лева
…………………………….
Общо: - 137 214 лева

В. Приема следните лимити за разходи:

1. Средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

2. Утвърждава численост на работещите в Общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност и численост на персонала, СБРЗ и средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2009 г., съгласно Приложение 3.

3. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2009 г. в размер на 3 600 лева, на председателя на Общинския съвет в размер на 600 лева и на кметовете на кметства по 200 лева.

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение 4.

4.1. Упълномощава кмета на Общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл.83 от ПМС № 27/09.02.2009 г.
4.2. Упълномощава кмета на Общината да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно – съгласно чл.30 от ПМС № 27/09.02.2009 г.

5. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата, съгласно чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища и писмо № 08-00-74/28.01.2009 г. на Министерство на културата в размер на 142 600 лева, в т.ч. резерв 14 260 лева, както следва :
гр. Лясковец - 99 820 лева (за 14 субсидирани бройки)
с. Джулюница - 10 695 лева (за 1,5 субсидирана бройка)
с. Козаревец - 10 695 лева (за 1,5 субсидирана бройка)
с. Добри дял - 7 130 лева (за 1 субсидирана бройка)
с. Драгижево - 7 130 лева (за 1 субсидирана бройка)
с. Мерданя - 7 130 лева (за 1 субсидирана бройка)


6.1. Приема разчет за разходи за:
- помощи за погребения - 500 лева

- членски внос в неправителствени организации - 3 500 лева

- други помощи, след решение на общински съвет - 1 500 лева

- за 2 бр. автобусни билети на пенсионери,
живеещи в Община Лясковец, с размер на
пенсията 128,00 лв. и последващи изменения,
от съответното населено място
до гр. Г.Оряховица -15 000 лева

- за еднократна помощ в размер на 50 лева
при раждане на дете с родител, живеещ
на територията на Община Лясковец - 5 000 лева

6.2. Субсидия за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59 (2) от Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
- ТД “Янтра” - 100 лева
- ФК “Левски” гр.Лясковец - 250 лева
- ФК Джулюница - 250 лева
- ФК Козаревец - 250 лева
- ФК Мерданя - 250 лева
- ФК Добри дял - 250 лева
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.

- ХК “Владислав” Джулюница - 250 лева
- Клуб по спортно ориентиране - 250 лева

Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

7. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове в съответствие с Приложение 9 към & 39 от ЗДБРБ – 2009 г. и Европейските фондове, съгласно Приложение 6.

8. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7 – съгласно чл.17, ал.1 и чл.18 от ЗДБРБ – 2009 г. от държавния трансфер по чл.12 в размер на 90%.

9. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
9.1. местни дейности – да ползва временен безлихвен заем от ИБСФ със срок на възстановяване 31.12.2009 година.

9.2. при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане за авансово предоставяне на обща допълваща субсидия.
9.3. разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз като отправи мотивирано искане за ползване на заем от Фонд “ФЛАГ” в размер на 5 000 000 лева.
9.4. разходи за Еврофондовете до възстановяването им.

10. Задължава кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2009 г.

11. Възлага на кмета на Общината:

11.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити) при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.

11.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.4. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

11.6. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. Предоставя правомощия на кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, съгласно чл.27 от ЗОБ:

12.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер по частта за местните дейности.

12.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в делегираните и местни дейности.

12.3. Да изменя размера на бюджетните кредити на различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

12.4. Съгласно §32 от ЗДБРБ за 2009 г. след 30.06.2009 г., кметът може да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за дейностите по функция “Образование” и функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |