This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 252

ОТНОСНО: Одобряване подписано споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява подписаното споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец като партньор по проект на Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проект по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |