This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 251

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектно предложение и да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007г.-2013г.”, процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |