This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 242

ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, както следва:

§ 1. В чл.13. се създава ал.4: Собственикът на новопридобит нежилищен имот, който няма да се използва, подава декларация, че няма да осъществява дейност.

§ 2. Чл.15. (3) се изменя така: За имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от собственика и/или собствениците на имота в Община Лясковец до 30 ноември на предходната календарна година.

§ 3. В Чл. 21. се създава нова ал.3 а: При деца-близнаци и тризнаци, ако са второ, трето и следващо дете в семейството, второто дете заплаща месечна такса в размер на 50%, третото дете в размер на 25% и всяко следващо се освобождава от такса от определената по ал.1.

§ 4. Раздел V се отменя.

§ 5. Чл. 39. (1) т.1 се изменя така: За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от общинския съвет. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършени от общината за обработката на документите и е в размер на 50 лева.

§ 6. В чл.39, ал.1, т.2 и т.3, ал.2 и ал.4 се отменят.

§ 7. Чл.39. (3) се изменя така: Таксата по чл.39, ал.1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |