This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 241

ОТНОСНО: Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2008 година през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §31, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2009 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :


1.Реализираните към 31.12.2008 година икономии от средства в делегираните от държавата дейности в размер общо на 208 833 лева да се използват през 2009 година за финансиране на делегирани от държавата дейности в общинския бюджет за 2009 година, както следва:

Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 2 331 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” 32 366 лева
Дейност 284 “Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и аварии” 72 448 лева

Функция 03 “Образование”
Дейност 311 “ЦДГ” 1 554 лева
Дейност 322 “Общообразователни училища” 65 133 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” 1 464 лева
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” 2 574 лева

Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 “Център за социална рехабилитация и интеграция” 16 488 лева
Дейност 559 “Други дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост” 148 лева
Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 “Спорт за всички” 6 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” 2 321 лева

За капиталови разходи в делегирани от държавата дейности 12 000 лева

ВСИЧКО: 208 833 лева


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |