This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 240

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета за 2008 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2008 година по прихода и разхода, по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2008 година, както следва:

1.1. По прихода – 7 508 159 лева (Приложение 1).
1.2. По разхода – 7 508 159 лева (Приложение 2).

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 година, отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2008 година, както следва:

2.1. По прихода – 7 012 417 лева (Приложение 1).
2.2. По разхода – 7 012 417 лева (Приложение 2).

3.Приема разчета и отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2008 година (Приложение 3).

4.Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година (Приложение 4).

5.Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд (Приложение 5).

6.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008 година (Приложение 6).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |