This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 16.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 239

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |