This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 16.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 237

ОТНОСНО: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и чл.16, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 1 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в състав от седем члена – председателите на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец, както следва:

Председател: Петър Иванов Славчев – председател на ПК „Етика, спазване на правилника, контрол на решенията”.

и членове:
1. инж. Димитър Ников Дервишев – председател на ПК „Бюджет и финанси”.
2. д-р Людмил Хараламбев Гецов – председател на ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”.
3. Сергей Христов Добрев – председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”.
4. Румен Иванов Стойков – председател на ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда”.
5. Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания”.
6. инж. Николай Стефанов Дермишков – председател на ПК „Ред, законност, безопасност на движението”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |