This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 16.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 234

ОТНОСНО: Решение за участие в проект-предложение по Европейската програма IVC – Дейности за добри практики на тема: „Иновативни реки в европейската мрежа и екохидрологични решения” в областта на пречистване на отпадъчните води от малки населени места.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да вземе участие в проект-предложение по Европейската програма IVC – Дейности за добри практики на тема: „Иновативни реки в европейската мрежа и екохидрологични решения” в областта на пречистване на отпадъчните води от малки населени места, със срок на представяне в Брюксел до 30.01.2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |