This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 226

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 198/28.10.2008 г. на Общински съвет – Лясковец за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва точка 1 от Решение № 198/28.10.2008 г. на Общински съвет – Лясковец със следния текст: Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-0.2/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |