This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 221

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2009 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Отчет за изпълнението на бюджет 2008 година на Община Лясковец.
2.Предложение за използване на преходния остатък от делегираните от държавата дейности от 2008 година през 2009 година.
3.Определяне на такса за битови отпадъци за 2009 година.
4.Отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет – Лясковец за 2008 година.
5.Отчет за дейността на Общински съвет-Лясковец през второто шестмесечие на 2008 година.
6.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2008 г.
7.Приемане на годишен план за приватизация на обекти, съгласно ЗПСК през 2009 година.
8.Приемане на годишен списък на обекти за продажба, съгласно ЗОС през 2009 година.
9.Наредба за управление на общинските пътища.
10.Отчет за дейността по Общинска програма „Околна среда”.
11.Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Приемане бюджета на Община Лясковец за 2009 година, в т.ч.:
-Приемане Инвестиционна програма на Община Лясковец за 2009 г.;
-Утвърждаване приходно-разходните сметки на извънбюджетни средства и фондове.
2.Информация относно състояние и динамика на престъпността, както и опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Лясковец.
3.Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.
4.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
5.Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАРТ
1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2009 година в Община Лясковец.
2.Приемане проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2009/2010 година.
3.Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2009 година и план-сметка относно необходимите средства за изпълнението му.
4.Допълнение и изменение на Наредба за управление на отпадъците.
5.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти.
6.Управление и разпореждане с общинско имущество.
7.Информация за изпълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърляне и събиране, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставянето на съответните услуги.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
2.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за първото тримесечие на 2009 г.
3.Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2008 година.
4.Доклад на ликвидатора на „Лотос” ЕООД гр.Лясковец.
5.Управление и разпореждане с общинско имущество.
6.Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

МЕСЕЦ МАЙ
1.Разглеждане дейността на читалищата в община Лясковец.
2.Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец.
3.Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии в община Лясковец.
4.Управление и разпореждане с общинско имущество.
5.Информация за изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

МЕСЕЦ ЮНИ
1.Предложения относно утвърждаване на почетни граждани и носители на годишни награди на община Лясковец.
2.Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания в община Лясковец.
3.Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2009 година.
4.Управление и разпореждане с общинско имущество.
5.Информация за изпълнение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |