This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 212

ОТНОСНО: Предоставяне на средства за реализацията на проект.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема средства в размер на 200 000 лева да бъдат използвани при необходимост за покриване на разходите по проект „Изграждане на канализационна система, рехабилитация на водопреносната мрежа и довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец за селата Козаревец и Добри дял”, с който Община Лясковец ще кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на населени места с под 2000 е.ж. попадащи в „градските агломерационни ареали”, по Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” – след неговото одобрение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |