This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 207

ОТНОСНО: Утвърждаване списъка на пътуващите учители и допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация гр. Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година и писмо на Министерство на финансите № ФО-2 от 04.02.2008 г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 4 към Решение № 52 от 11.02.2008г. за училища и детски градини.

1.1. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 1 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи за пътуващите учители на територията на Общината, в рамките на предоставените средства от Министерство на финансите.

1.2. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 1 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи за пътуващите учители извън територията на Общината, в рамките на предоставените средства от Министерство на финансите.

2. Допълва списъка на пътуващите служители в общинска администрация гр.Лясковец за 2008 година, както следва:

№ 10. Недялко Жеков Недялков – старши специалист-КДС – от с.Джулюница до гр.Лясковец;

№ 11. Венцислав Дончев Стоянов – главен специалист-проекти – от гр.Велико Търново до гр.Лясковец;

№ 12. Невена Добрева Петрова – старши експерт „Здравеопазване, социална политика” – от с.Джулюница до гр.Лясковец;

№ 13. Соня Ангелова Узунова – педагог към Център за социална интеграция и рехабилитация – от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |