This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 192

ОТНОСНО: Предложение за отлагане обсъждането на представената информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 7 гласа “за”, “против” няма и 9 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението за отлагане обсъждането на представената информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |