This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 188

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на кабинет в „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 31 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008г. и чл.15, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с молба вх.№ М-1566/24.09.2008г. от д-р Петър Атанасов Петров – официален ветеринарен лекар на община Лясковец и писмо с изх.№ 158/24.09.2008г. на управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя за безвъзмездно ползване кабинет, намиращ се на трети етаж в сградата на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец на д-р Петър Атанасов Петров – държавен служител на Регионална ветеринарно-медицинска служба-Велико Търново, в качеството му на официален ветеринарен лекар на община Лясковец, за изпълнение на служебните му задължения.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |