This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 184

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец, и във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 174/28.08.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 367/1260 идеални части - собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ІХ-за паркинг и автокъща, целият с площ 1260 кв.м, находящ се в кв.17 по ПУП на гр.Лясковец, между Община Лясковец в качеството й на продавач и Йордан Николов Иванов от гр.Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар” № 31 в качеството му на купувач, при пазарна цена 14 313 лева (четиринадесет хиляди триста и тринадесет лева) за посочения обект – 367/1260 идеални части от урегулиран поземлен имот.

2. Заплащането от купувача на пазарната цена, както и дължимите режийни разноски и такси, да се извърши в 7 (седем) дневен срок от издаване на заповед от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900.
Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2.5% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 80.00 лева (осемдесет лева), да се заплатят в касата на Общината и такса “Административна услуга” – 16.00 лева (шестнадесет лева) да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на идеални части от съсобствен имот с Йордан Николов Иванов от гр.Горна Оряховица с цел ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |