This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 175

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.6 от Постановление №175 на Министерски съвет от 24.07.2007г., съгласно чл.1, ал.2 и Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175 от 24.07.2007г. и писма на Министерство на финансите ФО №62/05.09.2008г. и ФО № 64/05.09.2008г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Постановление №175 на Министерски съвет от 24.07.2007г. и писма на Министерство на финансите – дирекция “Финанси на общините” ФО - 62/05.09.2008г. и ФО - 64/05.09.2008г., министърът на финансите диференцира за общинска администрация и съгласува с министъра на здравеопазването средни месечни брутни работни заплати за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет по функции от Единната бюджетна класификация считано от 01.07.2008, както следва:

1.Функция 01 “Общи държавни служби”

- дейност – 122 “Общинска администрация”
47 бр. СМБРЗ – 582,77 лева средства за РЗ 27 390 лева

2.Функция 04 “Здравеопазване”
41.5 бр. СМБРЗ – 469,45 лева средства за РЗ 19 482 лева

в това число:
- дейност – 431 – „Детска ясла”
34 бр. СМБРЗ – 459,28 лева средства за РЗ 15 615 лева

- дейност – 439 – „Други дейности в здравеопазването”
7.5 бр. СМБРЗ – 515,55 лева средства за РЗ 3 867 лева

3.Функция 05 “Социално подпомагане и грижи”
- дейност – 550 – „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”
3 бр. СМБРЗ – 437.23 лева средства за РЗ 1 312 лева

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл.6, ал.4 от ПМС №175 от 24.07.2007г. общинският съвет определя средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата за местните дейности, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.07.2008г., по функции и дейности, както следва:

1.Функция 01 “Общи държавни служби” - дофинансиране
- дейност 122 “Общинска администрация”
20 бр. СМБРЗ – 394,75 лева средства за РЗ 7 895 лева

2.Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
- дейност 524 “Домашен социален патронаж”
10 бр. СМБРЗ – 345 лева средства за РЗ 3 450 лева

- дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други”
11 бр. СМБРЗ – 278,82 лева средства за РЗ 3 067 лева

3.Функция 06 “Жил. строит., БКС и опазване на околната среда”
17 бр. СМБРЗ – 335,81 лева средства за РЗ 5 709 лева

в това число:
- дейност – 601 – „Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие”
4 бр. СМБРЗ – 414,68 лева средства за РЗ 1 659 лева

- дейност – 619 – „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”
8 бр. СМБРЗ – 276,57 лева средства за РЗ 2 213 лева

- дейност – 622 – „Озеленяване”
3.5 бр. СМБРЗ – 352,05 лева средства за РЗ 1 232 лева
- дейност – 623 – „Чистота”
1.5 бр. СМБРЗ – 329,83 лева средства за РЗ 495 лева

4.Функция 07 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
-дейност – 714 “Поддръжка спортни бази”
1 бр. СМБРЗ – 353,5 лева средства за РЗ 354 лева

- дейност – 741 “Радиотранслационни възли”
3 бр. СМБРЗ – 404,14 лева средства за РЗ 1 212 лева

5.Функция 08 “ Икономически дейности и услуги”
-дейност 829 “Полска охрана”
6 бр. СМБРЗ – 343,18 лева средства за РЗ 2 059 лева
-дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
2 бр. СМБРЗ – 472,75 лева средства за РЗ 946 лева

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно чл.1, ал.2 и Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175/24.07.2007г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД, считано от 01.07.2008г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец 1239 лева.

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 648 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 594 лева.

4. Димитър Василев Димитров – кмет на с.Добри дял 594 лева.

5. Илия Василев Илиев – кмет на с.Драгижево 578 лева.

6. Стефан Иванов Драгански – кмет на с.Мерданя 578 лева.

ІV. На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 01.07.2008г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет–Лясковец – Петър Иванов Славчев в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Общината - 1115 лева.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |