This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 169

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, като създава ал.3 на чл.16, както следва:

„Забранява се паркирането и домуването на товарни автомобили, автобуси, земеделска и горска техника и прикачния инвентар към тях по улични платна, тротоари, детски площадки, зелени площи и пешеходни зони.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |