This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 164

ОТНОСНО: Подготовка и кандидатстване с проект по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №14 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява участието в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.” за създаване на местна инициативна група на цялата територия на Община Лясковец и цялата територия на Община Стражица.

2. Въз основа на Протокол от среща, състояла се на 06.08.2008г. приема като партньори по проекта:

- Община Стражица, със седалище и адрес на управление: гр.Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 000133972, представлявана от инж. Стефан Рачков Стефанов – кмет на Община Стражица;
- Сдружение „Развитие на Гражданското общество”, със седалище и адрес на управление: гр.Стражица, ул. „Стадиона” № 5, ЕИК 104544655, представлявано от Стела Христова Соколова – председател на Управителния съвет;

- „Прити 95” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 33, ЕИК 814222467, представлявано от Александър Петров Геранлиев – управител.

3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.” да бъде:

- Община Лясковец, със седалище и адрес на управление: гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ЕИК 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец.

4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на декларацията за партньорство д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец.

5. Община Лясковец се ангажира да подготви Заявлението за кандидатстване по подмярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР по ПРСР, както и да осигури помещение за офис за изпълнение на проекта.

6. Настоящото решение отменя Решение № 549 от 29.03.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |