This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 160

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН и изменение от 11.03.2008г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, и на основание чл.119, ал.1 от Закона за здравето и чл.4, ал.1 от Наредба № 6 от 27.02.1987г. за организацията и дейността на детските ясли.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на групите в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец – 4 групи – 100 деца, от тях:
І-ва група - 25 деца;
ІІ-ра група - 25 деца;
ІІІ-та група - 25 деца;
Подготвителна за първи клас - 25 деца.

ЦДГ “Радост” гр.Лясковец – 4 групи – 89 деца, от тях:
І-ва група - 25 деца;
ІІ-ра група - 23 деца;
ІІІ-та група - 23 деца;
Подготвителна за първи клас - 18 деца.
ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец – 3 групи – 79 деца, от тях:
І-ва група - 21 деца;
ІІ-ра група - 32 деца;
Подготвителна за първи клас - 26 деца.

ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница – 2 групи – 43 деца, от тях:
І-ва група - 18 деца;
ІІ-ра група - 16 деца;
Подготвителна за първи клас - 9 деца.

ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 30 деца, от тях в подготвителна за първи клас – 7 деца.

ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял – 2 смесени групи – 38 деца, от тях:
І-ва смесена група - 22 деца;
Подготвителна смесена група - 16 деца.

ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 25 деца, от тях в подготвителна за първи клас – 7 деца.


ІІ. Утвърждава броя на паралелките и полуинтернатните групи в училищата на територията на Община Лясковец:

СОУ “Максим Райкович” град Лясковец:

първи клас - 1 паралелка – 23 ученика;
втори клас - 1 паралелка – 23 ученика;
трети клас - 3 паралелки – 60 ученика;
четвърти клас - 2 паралелки – 37 ученика.

пети клас - 3 паралелки – 75 ученика;
шести клас - 3 паралелки – 77 ученика;
седми клас - 3 паралелки – 66 ученика;
осми клас - 2 паралелки – 56 ученика.

девети клас - 3 паралелки – 75 ученика;
десети клас - 2 паралелки – 43 ученика;
единадесети клас - 2 паралелки – 47 ученика;
дванадесети клас - 2 паралелки – 49 ученика.

Полуинтернатна група начален курс - 2 групи - 50 ученика;

Полуинтернатна група среден курс - 2 групи - 50 ученика.


НУ “Никола Козлев” град Лясковец:

първи клас – 1 паралелка – 19 ученика;
втори клас – 1 паралелка – 27 ученика;
трети клас – 1 паралелка – 17 ученика;
четвърти клас – 1 паралелка – 17 ученика.

ПИГ – 1 група – 25 ученика.

НУ “Цани Гинчев” град Лясковец:

първи клас – 1 паралелка – 14 ученика;
втори клас – 2 паралелки – 34 ученика;
трети клас – няма;
четвърти клас – 1 паралелка – 26 ученика.

ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница:

първи клас - 1 паралелка – 14 ученика;
втори клас - 1 паралелка – 14 ученика;
трети клас - 1 паралелка – 18 ученика;
четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика.

пети клас - 1 паралелка – 13 ученика;
шести клас - 1 паралелка – 16 ученика;
седми клас - 1 паралелка – 11 ученика;
осми клас - 1 паралелка – 15 ученика.

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец:

първи - четвърти клас – 1 слята паралелка – 13 ученика;
втори - трети клас – 1 слята паралелка – 10 ученика;
пети - осми клас – 1 слята паралелка – 12 ученика;
шести - седми клас – 1 слята паралелка – 10 ученика.

ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял:

първи клас - 1 паралелка – 10 ученика;
втори клас - няма;
трети клас - 1 паралелка – 12 ученика;
четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика.

пети клас - няма;
шести клас - 1 паралелка – 12 ученика;
седми - осми клас - 1 слята паралелка – 13 ученика.


ІІІ. Утвърждава броя на групите в детските ясли на територията на Община Лясковец:

Детска ясла „Мир” гр.Лясковец – 4 групи с общ брой 64 деца.

Детска ясла с.Джулюница – 1 група с общ брой 16 деца.

ІV. Всяко едно звено – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, при недостиг на финансови средства, да си осигури допълнителни средства за издръжка над утвърдените стандарти по бюджета.

V. На основание параграф 1, ал.2 от Наредба № 7 от 2000г. и изменение от 11.03.2008г. на МОН, при намаляване броя на децата в групите в целодневните детски градини под норматива за минимален брой, същите да се закриват със заповед на кмета на Общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |