This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 157

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, и във връзка с Решение № 46/31.01.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в т.8 от годишния план за приватизация за 2008 година, приет съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол, следния обект – общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-за производствено-складови дейности (ПСД), в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, актуван с Акт за общинска собственост (частна) № 643/10.06.2008 г.

2. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-за производствено-складови дейности (ПСД), в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, актуван с Акт за общинска собственост (частна) № 643/10.06.2008 г.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта, посочен в точка 1 от настоящото решение, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |