This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 151

ОТНОСНО: Обособяване на Комплекс за социални услуги в имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Лясковец, ул. „Младост” 2, и представляващ Урегулиран поземлен имот – І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 520/21.12.2006 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за обособяване на Комплекс за социални услуги в имот-публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 4 от 22.01.1997 г. (бивша Целодневна детска градина „Трети март”), находящ се в гр.Лясковец, ул. „Младост” 2, Урегулиран поземлен имот – І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец с обща застроена площ 415 кв.м, представляващ административна сграда на 2 етажа и дворно място от 4837 кв.м.

2.Комплексът за социални услуги ще обединява всички съществуващи социални услуги в общността на територията на Община Лясковец и ще предостави възможност за развитие на нови услуги в изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на територията на община Лясковец за периода 2007 – 2010 година.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да търси финансиране за реконструкция на сградата и развитие на нови социални услуги.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |