This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 148

ОТНОСНО: Приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, за периода 2008-2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.1 и §4 от Закона за защита на животните.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, за периода 2008-2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |