This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 147

ОТНОСНО: Утвърждаване на План за защита при бедствия в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия и писмо № 9108-14 от 27.03.2008 г. на Областен управител на Област Велико Търново.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава План за защита при бедствия в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |