This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 139

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и Решение № 134 от 26.06.2008г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка с 29 юни – Петровден (празник на гр.Лясковец).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удостоява г-н Стоян Христов Стоянов с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |