This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 129

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 1 (един) кв.м площ във фоайето на І-ви надземен етаж на сградата на Община Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат при начална месечна наемна цена 20.00 лева.

2.Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |