This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 128

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец, и във връзка с молба с вх.№ М 462/18.03.2008 г. от Красимира Станчева Тодорова и Георги Николаев Тодоров от гр.Горна Оряховица, ул. „19 февруари” № 20.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Красимира Станчева Тодорова и Георги Николаев Тодоров чрез продажба на 90/1675 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ІІІ-2, целият с площ 1675 кв.м, в кв.62 по ПУП на с.Драгижево, община Лясковец, актуван с Акт за общинска собственост (частна) № 642/23.05.2008 г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |