This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 123

ОТНОСНО: Определяне числеността на общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПМС № 15 от 01.02.2008 година за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, ПМС № 122 от 02.06.2008 година за осигуряване на допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски по бюджетите на общините за 2008 година, и в изпълнение на указанията, дадени от Министерство на финансите с писма № ФО 2 от 04.02.2008 г. и № ФО 35 от 09.06.2008 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отменя Решение № 61 от 28.02.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

2.Одобрява обща численост на общинска администрация, както следва:

-към 01.01.2008 година – 52 броя;

-към 01.07.2008 година – 47 броя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |